Technische velden tonen Technische velden verbergen
Opdrachtregel: C:\Windows\system32\rundll32.exe C:\Windows\System32\LogiLDA.dll,LogiFetch
Object Id: %SystemRoot%\System32\LogiLDA.DLL
Product-id: logilda.dll
Opstartmodus: Run
Opstartnaam: Logitech Download Assistant
Naam: Logitech Download Assistant
Versie: 1.10.77.0
Leverancier: Logitech, Inc.
Productnaam: Logitech Download Assistant
Productversie: 1.10.77.0
Bestandsgrootte: 1832760
CPU-tijd: 0
Gebruiker: Public
Verkorte hash: 41740A89784F017811F59917E5A323CD2DBC610D
Versie hash: 8FC97914C35D0399EC42A4080A2C6F7F5A98F316